ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར36ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.326 ཡིན།

རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་བོད་དབྱིན་ཚིག་མཛོད།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

mag/ Kalmuk (the Turkish name of the Oirats or Western Mongols) .¶ @È-/ko/ 1. all, whole, quite, entirely...subordinates/subjects. 2. Ngari, in Tö. area in Western Tibet.¶ UE]-_…c-†È_-N⁄-CEc-I…-a⁄-/mnga' ris skor...up, above/shirt/the upper part [of the body] /Western Tibet/praise, compliment; imp. of §ÈN-R-; up

རི་བོ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནུབ་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་བརྐོས་ཡིག་རྙིང་གི་ཞིབ་འཇུག་གནས་བབ།_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

362/391;1905: Archaeo10gicaI notes on Balu-mkha r in Western Tibet",Indian Antiquary[Bombay]34,P.203- 210;1905:"The...y]35,P. 237/325-241/333;1907:"Archaeology in Western Tibet(Il- Inscriptions at Basgo and Nyemo,IV-...2003. [5]Jane E.Duncan,A summer Ride through Western Tibet,London:Colins,1906,PP·297-303 . ’q 1 ’

ཡོབ་གླིང་ནུབ་ཁུལ།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

རྒྱ་ཡིག་གི་མིང་། 欧洲西部 ཕྱི་ཡིག་གི་མིང་། Western Europe ཁོངས་གཏོགས་ས་ཁུལ། ཡོབ་གླིང་གི་ནུབ་བྱང་ཁག ས་ཁམས་གནས་ཡུལ། བྱང་དུ་འཁྱགས་རུམ་རྒྱ་མཚོ་བྱང་མ། ནུབ་དུ་ནུབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། ལྷོ་རུ་ཏི་ཀྲུང་ཧའེ་རྒྱ་མཚོ།

https://baike.yongzin.com.....

སྟོད།_ཡོངས་འཛིན་རིག་མཛོད།

ལོ་ཙཱ། རྒྱ་ཡིག 上部,上半身 དབྱིན་ཡིག 1. the upper or higher part 2.Western Tibet རྒྱས་འགྲེལ། 1.དག་ཡིག་གསར་བསྒྲིགས་ལས། 1.①མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ལྟེ་བ་ཡན་གྱི་མིང་སྟེ། ཁོག་སྟོད། ལུས་སྟོད་སྨད། སྟོད་གོས།

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།