ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཙལ་འབྲས་ཕལ་ཆེར1ཡོད།  བཙལ་ཡུན་སྐར་ཆ 0.204 ཡིན།

བོད་རང་ལྗོངས་ཀྱི་ས་མིང་དཀར་ཆག_ཡོངས་འཛིན་ཡིག་ཚང་།

Chinang ZhelebLa ZhiRi Chixika ZheLa Zhimar Zhilung Zhigang Zheba ZheLa Chelungkug Zhibadoi Cbib Zhaikang Zhigung...Yi’ong YU Yu Za Za Zangbo Ze Zha Zha(Ba) Zhawa Zhaxi Zhai(Bai) Zhe Zheng Zhi Zhiu(Biu) Zhong(Bong) Zhug Chuka

འབྲེལ་ཡོད་འཚོལ་བཤེར།

མཐོ་རིམ་འཚོལ་བཤེར།
འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བརྡ་ལྟར་ཡོངས་འཛིན་གྱིས་འཚོལ་བཤེར་བྱས་པའི་བཙལ་འབྲས་ཡིན་པ་ལས། དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ནང་དོན་དང་ལྟ་ཚུལ་ལ་འཐད་འདུན་ཅི་ཡང་བསྟན་མེད།